1 to 1 of 1
Yokoyama Matsusaburo
The Kiyomizu Temple, Kyoto, Japan
$200